Aswatama Nate Gawe Dredah Ing Suralaya

Aswatama iku putra tunggale Brahmana Drona kalawan Dewi Krepi saka nagara Tempuru. Ngenani laire Aswatama, miturut andharan ing buku Ensiklopedi Wayang Purwa, weton Balai Pustaka, Resi Baratamadya ing Hargajembangan duwe anak lanang telu, yaiku Kumbayana (nalika dhewasa jenenge dadi Drona), Kumbayaka lan Dewi Kumbayani.

Saka katelune sedulur iku, Kumbayana sing menjila dhewe. Kumbayana kondhang sektine, wasis babagan andon yuda, prigel ngolah sanjata, sugih japa mantra lan uga dadi dwija.

Nanging Kumbayana duwe pratingkah sing kerep nerak paugeran lan uga umuk. Ramane wis makaping-kaping aweh pitutur supaya Kumbayana (jeneng cilike Drona), aja seneng mburu hawa nepsune lan kudu panggah njaga martabate wanita. Ananging, Kumbayana ora ngrewes babar blas pitutur ramane iku. Wusanane, Kumbayana malah ninggalake Hargajembangan.

Nalika iku, ing Nagara Tempuru, Prabu Purunggaji duwe putra loro, sing lanang aran Krepa lan sing wadon aran Dewi Krepi. Sawijining wengi, Dewi Krepi ngimpi dadi sisihane Kumbayana. Sawijining wektu sabanjure, nalika Dewi Krepi ngenggar-enggar ati ing gisiking samodra, duwe pepenginan cangkrama ing sabrange samodra. Dewi Krepi banjur malih rupa dadi jaran sembrani lan mabur ing akasa.

Tanpa kanyana-nyana jaran sembrani sing sejatine Dewi Krepi iku ketemu kalawan Kumbayana kang nalika iku krasa sedhih amarga lakune sedya nggoleki sedulur sapegurone, Sucitra, kandheg ing sapinggiring samodra. Sawise wawanrembug sauntara, jaran sembrani, ya si Dewi Krepi iku, saguh nggendhong Kumbayana nyabrang samodra.

Nalika mabur ing akasa iku sipat ora apike Kumbayana kumat. Dheweke kasil ngrebut kasucene Dewi Krepi sing isih wujud jaran saengga ngandhut jabang bayi. Sabanjure Kumbayana ditampa dadi mantune raja Tempuru. Bayi kang lair saka guwa garbane Dewi Krepi arupa bayi lanang sing dlamakan sikile kayadene jaran, samono uga rambute. Bayi lalang iku dijenengi Aswatama.

Lan wiwit jabang bayi nganti dhewasa, Aswatama ora tau pisah saka ramane, Drona. Sawise sawetara taun dumunung ing Nagara Tempuru, Kumbayana kelingan tujuwan lungane saka Hargajembangan. Sabanjure, bebarengan kalawan Aswatama, Kumbayana tumuju nagara Astina.

Aswatama banjur melu gladhen olah kaprajuritan lan wulangan ngelmu liyane bebarangan kalawan kulawarga Kurawa lan Pandhawa. Dwijane ora liya ya Kumbayana utawa Brahmana Drona. Watake Aswatama iku kendel, pinter lan prigel migunakake maneka warna sanjata.
Aswatama antuk warisan sanjata sekti mandraguna saka Drona, yaiku panah Cundhamanik. Ing palagan perang Bharatayuda, Aswatama dadi prajurit kang menjila.

Aswatama tau cecongkrahan kalawan Prabu Salya, Narapati Mandraka. Sing dadi sebab cecongkrahan yaiku nalika Adipati Karna perang tandhing kalawan Arjuna, Prabu Salya tumindak culika kanthi cara nggoyangake kreta perange Karna kang dikusiri. Karana iku panahe Adipati Karna mleset adoh saka gulune Arjuna. Ing paprangan iku, Aswatama kajibah nggawa songsong agung Senapati Kurawa.

Kacihna ing prastawa cecongkrahan kalawan Prabu Salya, Aswatama dadi pehak sing bener, ananging amarga Prabu Salya iku maratuwane Prabu Duryudana, wusanane Aswatama sing disalahake. Aswatama antuk ukuman kudu lunga saka Astina. Aswatama banjur mulih ing nagara Tempuru.

Sawise Bharatayuda rampung, Aswatama kanthi dhedhemitan kasil lumebu Karaton Astina lan kasil ndhusta Dewi Banowati, prameswarine Prabu Duryudana. Ananging Banowati ora gelem dadi sisihane Aswatama. Aswatama kasil metu saka Karaton Astina lan tetep dumunung ing Nagara Astina. Dene Banowati sabanjure palakrama kalawan Arjuna.

Apa kang dumadi iku ndadekake Aswatama tansah ngigit-igit marang Arjuna. Nalika perang tandhing kalawan Arjuna, Aswatama migunakake panah Cundhamanik kang nggawe dredahe Suralaya. Wusana, panah Cundhamanik dijaluk bali dening para dewa ing Suralaya.
Sabubare iku, Aswatama sansaya ngigit-igit marang Arjuna. Nalika krungu yen Dewi Utari wis nglairake jabang bayi lanang aran Parikesit, putune Arjuna, putrane Abimanyu, Aswatama kepengin merjaya bayi iku awit Parikesit bakal sinengkakake minangka Raja Astina.

Aswatama lumebu ing Karaton Astina liwat trowongan sing digawe dhewe. Ing prastawa iki Aswarama kasil merjaya Drestadjumpena kang nalika iku nembe turu kepati. Aswatama uga kasil merjaya Pancawala, sarta uga merjaya Dewi Banowati. Dewi Srikandhi uga gugur ing prastawa iku.

Sawise kasil merjaya kulawarga Pandhawa, Aswatama mlebu ing panggonan turune bayi Parikesit kanthi cara njebol tembok kamare Parikesit. Sanalika, bayi Parikesit nangis lan sikile mancal pusaka panah Pasopati kang sabanjure ngenani pundhake Aswatama.
Aswatama banjur milih mlayu metu, ananging bisa kacekel dening para Pandhawa. Badane Aswatama diremuk dening Bima kanthi gada Rujakpolo. Prastawa patine Aswatama iki kababar ing lakon Aswatama Nglandhak.

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: