Bima Kacep

Jejer Pringgadani:
Dewi Arimbi kaadep keng rayi Kala Bendana, wosing rembug sang dewi datan rena penggalihe jalaran keng raka Arya Werkudara sampun dangu mboten kondur. “Kala Bendana, ayo di golekana kakangmu Bima, keng mbakyu banget kasmaran dii…” Kala Bendana mboten purun kalamun budhal tanpa keng mbakyu. ” Aku gelem goleki kakang Sena yen karo kowe yu…, nanging becik takon dhisik karo Dewa Guru yo yuu, neng endi parane si kakang…” Dewi Arimbi sarujuk, “Ayo di…”.

Jejer Kayangan Tenjomaya:
Dewi Uma den adep dening Emban Suntul Kenyut. Dewi Uma duk samanten nembe gandrung marang satriya panenggak Pandawa yo Raden Werkudara. “Duh Sang Bethari, Si Bima dinten sakniki mboten wonten ing Jodipati. Si Bima nembe kemawon nglakoni tapa nendra ing Pucang Sewu”, mangkono atur Emban Suntul Kenyut. Dewi Uma ngandika, “Emban.., ayo aja wedi kangelan. Ayo den rudapeksa kinen si Bima kesa lelumban katresnan karo aku…” Budhal sigra sakkarone, ngupadi Bima kang nembe tapa nendra.

Jejer Kayangan Jonggring Salaka:
Batara Guru kaadep Hyang Kanekaputra dalah para dewa. “Kedrawasan kakang Narada, Yayi Uma lunga tanpa pamit, apa ta darunane kakang…?”, Batara Guru tan rena penggalihe dene sang garwa mboten paring atur marang Hyang Jagadnata. “Prekencong prekencong waru dhoyong, ditegor uwong sapa sing nggawe… Adi Guru, keng garwa sakmenika wonten ing Pucang Sewu… Mangga kula derekaken…”. Budhal sigra sang jawata gung.

Ing Pucang Sewu Arya Werkudara nembe tapa nendra tanpa rowang. Panyuwun sang tapa mboten sanes inggih jayaning Pandawa mangke ing perang ageng Bharatayuda. Sampun antawis dangu nggennya mertapa sang Bimasena ndadosaken gegering Suralaya.

Rawuhing Dewi Uma dalah Emban Suntul Kenyut ing Pucang Sewu. Katingal teja kang maya-maya saking anggane Bima. Bethari Uma sigra ndamel goda rencana marang sang tapa. Den cepeng sampeyan sang Bima saengga badhar anggennya tapa. Kagyat tyasing Sang Bima ningal widadari kang ayu tanpa cacad. “Kulup Bima, apa ta kang dadi maksud nggennya sira tapa nendra?, manggkono Dewi Uma. Bima matur apa kang dadi pangajab lan Dewi Uma sineksen Emban Suntul Kenyut nyanggupi apa kang dadi kersane Raden Werkudara. Wauta, eling-eling Dewi Uma iku sejatine widadari kang ayu tanpa tanding, ginarwa ratuning dewa, mboten namung kagungan wadag ingkang tanpa cacad, ugi kagungan rapal japamantra jatining wanita. Lali marang duksina Sang Werkudara… Cidra pangawaking priya utama… Mboten kiat nampi aji pengasih sang Dewi…

Rawuhing Batara Guru:
Duka yayah sinipi Sang Jagadnata pirsa Dewi Uma lan Raden Werkudara kang nembe karasuk katresnan. Agenging dosa sakarone, datan saged pinisah. Batara Guru ngalungaken Kyai Cis Jaludara marang sakarone. Kekiataning senjata cis tinugel wadi sang Bima, lan dados sanjata Angking Gobel, sanjata kang guna kekiatanipun kangge nigas ama pari Ginjah Klepon.. Mangkono, saenggo wirang isin sang Bimasena apadene Dewi Uma; sigra nyuwun pangaksami marang dewa Guru. Saksampunipun, Dewa Guru makayangan lan Bima kondur marang Jodipati.

Ing tembe, Dewi Uma anggarbini lan peputra kakung aran Raden Bimadari lan gede sabiyantune marang Pandawa nalika perang Bharatayuda.

Wauta, mboten kuwawa Batara Guru anggennya duka marang Bima, tuwuh kamanungsane gya males wirang marang Bima. Salin rupi Betara Guru dados Bima. Ing batos bade saresmi kliyan Dewi Arimbi.

Rawuhipun Dewi Arimbi dalah Kala Bendana:
Saeba bingah sang dewi mrisani keng kakung, tanpa saranta timbul birahi antarane Dewi Arimbi lan Bima singlon.

Rawuhipun Bima:
Duka yayah sinipi sang Bima mirsani garwane den gonjak dening Bima gadungan. Tinrajang wani lan dadi perang kekarone. Bima singlon kalah lan badar dados Betara Guru malih. Kagyat Sang Bimasena.
Betara Guru: “Kulup Bima, oweling manah kita dadi apa kang kita lampahi karo nini Arimbi, ora liya ya mung dadi pangerten sira kulup Bima jer wirang kudu dibayar wirang”.

Tancep kayon.

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: