Burisrawa Mehak Kurawa Kanthi Pangajab Lumebeng Swargaloka

Ing kitab Mahabarata dijlentrehake yen Burisrawa iku putrane raja Bahlika kang sabanjure nglenggahi dhampar keprabon nggenteni ramane.
Ananging ing jagad pedhalangan wayang kulit purwa Jawa, Burisrawa iku putrane Prabu Salya, raja ing nagara Mandaraka utawa Mandraka.

Ibune Burisrawa ora liya Dewi Setyawati utawa Pujawati, putrane putri Begawan Bagaspati ing pertapan Hargabelah. Burisrawa palakrama kalawan Dewi Kiswari, putrane putri Prabu Kiswamuka, raja ing nagara Cedisekar/Cindhekembang.

Burisrawa lan Dewi Kiswari peputra Arya Kiswara. Ing lakon pedhalangan wayang kulit purwa, Burisrawa iku kekancan raket kalawan Prabu Duryudana (pambarepe Pandhawa), Prabu Baladewa lan Adipati Karna.

Jumbuh kalawan praupane kang kayadene rakseksa lan pawakane kang gagah prakosa, Burisrawa duwe watak umuk, seneng mburu hawa nepsune, tansah pengin menang, tansah rumangsa bener dhewe, gumendhung, sesongaran lan sumongah.

Makaping-kaping Burisrawa gawe dredah lan nyebabake tuwuhe maneka prastawa kang kebak cecongkrahan. Ing prastawa Krukmandala kang digelar dening Duryudana minangka pahargyan sawise Duryudana kaangkat dadi Adipati Anom nagara Astina, lan para Kurawa diangkat dadi pangeran, Burisrawa tumeka ing acara iku bebarengan para raja lan satriya.

Ing antarane kang padha teka ing pahargyan Krukmandala yaiku Arya Setyaki. Ing satengahing pahargyan, Burisrawa gawe dredah amarga tumindak keladuk lan nerak angger-angger marang Dewi Wara Sumbadra.

Setyaki meruhi tumindake Burisrawa iku. Sabanjure Setyaki andon yuda kalawan Burisrawa. Ananging kalorone dadi kuciwa amarga ana sing misah andon yudane.

Kalorone banjur padha prasetya, ing perang Baratayuda, andon yuda bakal diterusake nganti mati. Ing lakon Jabelan, Arya Setyaki tumuju Astina ndherekake Prabu Kresna kang dadi dhutane para Pandhawa.

Nalika iku Burisrawa gawe ada-ada kang ndadekake Setyaki kepeksa perang tandhing maneh kalawan Burisrawa. Ananging andon yudane Burisrawa lan Setyaki ora nganti rampung amarga dipisah dening Prabu Kresna.

Sepisan maneh, Burisrawa lan Setyaki janji bakal andon yuda maneh ing perang Baratayuda. Ing lakon Partakrama, adhedhasar andharan ing buku Ensiklopedi Wayang Purwa, weton Balai Pustaka, Burisrawa dadi mungsuhe Arjuna nalika arep nglamar Dewi Wara Sumbadra.
Ing lakon carangan Sumbadra Larung, Burisrawa kasil merjaya Dewi Wara Sumbadra. Burisrawa antuk pambiyantu saka Prabu Duryudana, yaiku nalika Burisrawa masrahake Dewi Banowati marang Duryudana.

Ing jagad pedhalangan dijlentrehake yen Burisrawa melu ing perang Baratayuda karana rasa yakine yen Baratayuda iku dadi dalan tumuju menyang Swargaloka. Karana iku akeh satriya kang melu ing perang gedhen-gedhenan iku minangka srana ndarmakake dalan kasatriyane kanthi pangajab bisa lumebu ing Swargaloka.

Ing perang Baratayuda, Prabu Matswapati, Prabu Drupada, Ijrapa, Rawan, Sagotra lan liyane mehak lan mbela Pandhawa. Dene Gardapati, Dardapura, Wersaya, Burisrawa lan liyane mehak lan mbela Kurawa.

Burisrawa gugur ing perang Baratayuda sawise kalah nalika andon yuda kalawan Setyaki. Ing prastawa iku Burisrawa sedya mbela sakabate, Prabu Duryudana, jumbuh kalawan janji kang diwedharake sadurunge.

Miturut salasilah Parisawuli, Burisrawa iku putrane Prabu Samodatta, raja nagara Cedi. Jeneng Samodatta utawa Samodenta iki dening saperangan dhalang dianggep jeneng liyane Prabu Salya. Iki kang dadi alesan ing jagad pedhalangan Jawa, Burisrawa dadi anake Prabu Salya. ::pra::

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: