Citraksa lan Citraksi Sedulur Kembar Ing Kulawarga Kurawa

Raden Citraksa lan Raden Citraksi kalebu perangane 100 sedulur Kurawa Sata.
Dadi uga kalebu putrane Drestarastra lan Dewi Gendari kang lair saka prongkolan getih kang ambyar sawise ketaman aji-ajine Drestarastra.

Sadurunge pecah perang Baratayuda Citraksa lan Citraksi kang ing jagad pakeliran wayang purwa kondhang minangka warga Kurawa kang kembar uga tansah njurung sikepe sedulur-sedulure kang tansah madoni para Pandhawa.

Citraksa lan Citraksi kalebu kulawarga Kurawa kang banget wedine marang Duryudana, pambarepe lan tetunggule Kurawa. Kadhangkala Citraksa lan Citraksi beda panemu kalawan Duryudana ananging ora tau wani mratelakake beda panemune iku lan milih manut lan njurung marang apa kang diputusake dening Duryudana.

Miturut andharan ing buku Ringgit Wacucal, anggitane KRMH H Wirastodipuro, weton ISI Press Solo, Citraksa dumunung ing Kasatriyan Carang Glagah. Ora duwe prameswari ananging duwe selir kang nurunake Citratarbala, Aluamasita lan Aluamah.

Dedeg piyadege Citraksa iku branyak pasemone, wagu, saranduning sarira sarwa nguciwani. Sipate anut grubyuk, ora duwe adeg-adeg.

Dene Citraksi dumunung ing Kasatriyan Carang Manis. Citraksi uga ora duwe prameswari, mung duwe selir kang nurunake Citrarasa, Jatimanggiling, Ekajaksa lan Marahjaksa.

Dedeg piyadege kembaran kalawan Citraksa. Sipate uga kembar kalawan Citraksa, groyok ora antepan lan ewuh aya ing pambudi. Kalorone ora tau pisah. Ananging ing perang Baratayuda kalorone kepeksa pisah karana Citraksa luwih dhisik gugur ing palagan Kurusetra.

Saka 100 sedulur Kurawa, Citraksa lan Citraksi mujudake satriya Kurawa kang resik dhewe panyandhange lan luwih ngerti babagan suba sita yen katandhingake para Kurawa liyane.
Kacihna kalorone kembar praupan lan dedeg piyadege ananging yen lagi micara katon bedane.
Citraksa bisa hamicara kanthi lumrah, dene Citraksi yen hamicara tansah gugup. Ing salah sijine babak perang Baratayuda Citraksa gugur ing tangane ragile Pandhawa, yaiku Raden Sadewa.
Nalika Citraksa gugur, gendera senapati perang wadyabala Kurawa kacekel dening Prabu Salya.
Dene Citraksi, mbarengi wiwitan pecahe perang Baratayuda milih lunga saka wewengkon nagara Astina. Nganti perang Baratayuda rampung, sejatine Citraksi isih urip ing papan pandhelikane.

Ananging Prabu Kresna duwe kawicaksanan kabeh satriya lan senapati kudu mburu lan ngrangket kabeh warga lan pandhereke Kurawa sedya diadili ing Astina. Pangajabe supaya memungsuhan ing trah Barata bisa dipungkasi lan ora tuwuh maneh ing tembe mburine.

Udakara telung sasi sawise perang Baratayuda rampung, Citraksi kasil dirangket ing tlatah nagara Mandraka. Nalika kasil dirangket, akeh warga Mandraka kang ngajar awake Citraksi.
Awake Citraksi kang tatu arang kranjang banjur dipasrahake marang Raden Nakula.
Sedyane, Citraksi kang tatu arang kranjang iku bakal ditambani lan sawise mari bakal diajokake ing pengadilan nagara Astina. Ananging karana tatune kang ora ketulungan, Citraksi mati sadurunge bisa diajokake ing pengadilan nagara Astina. ::pra::

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: