Dongeng Maesasura

Gunung Kelud dumunung ing tlatah Kabupaten Blitar sisih elor. Kawahe Gunung Kelud awujud tlaga amba, jembare pirang-pirang atus bau, dene banyune kang ngisi kawah iku saka banyu udan.

Miturut petungane warga ing tlatah Blitar, saben 20 taun Gunung Kelud mesthi njeblug. Ananging njebluge ora mesthi gedhe kang nuwuhake kapituan. Yen mbeneri njeblug, banyu ing kawah kang arupa tlaga iku kayadene wutah, disok mangidul.

Kutha Blitar lan presil ing ereng-erenge Gunung Kelud kang dumunung ing sisih kidul padha rusak. Kacarita banyu utawa lahar saka kawah Gunung Kelud iku durung tau mili mangulon. Dene pawadane kaya mangkene.

Ing jaman kuna biyen, ing tanah Bali ana raja jejuluk Maesasura. Raja iki kondhang teguh timbul ora tedhas tapak paluning pandhe sisaning gurenda, sekti mandraguna, ananging rupane ala banget, amarga sirahe mawa sungu ambrangah kayadene maesa utawa kebo.

Sawijining dina Maesasura krungu warta yen Sang Nata ing Kraton Kediri duwe putra putri kang sulistya ing rupa lan isih legan. Maesasura banjur ngirim layang konjuk marang Sang Nata ing Kediri, surasane layang nyuwun palilahe Sang Nata ing Kediri bisaa katampa dadi putra mantu, dhaup karo Sang Putri sekar kedhaton Kediri.

Sang nata ing Kediri dadi pakewuh ing rasa pangrasane. Menawa kekarepane Maesasura ditampik, tamtu bakal gawe lara atine. Lan nagara Kediri mesthi bakal dadi karang abang, jer Maesasura iku sugih bala.

Nanging yen panglamare Maesasura marang putra putrine ditampa, Sang Nata krasa isin, dene bakal duwe mantu pindha maesa. Wusana saka pamrayogane para pinisepuh ing krajan Kediri, Sang Nata nemokake sarana lan cara kanggo ngawekani kapiadrenge Maesasura kang sedya nglamar putra putrine kang kinasih iku.

Sang Nata sedya maeka Maesasura murih putra putrine slamet, ora dadi sisihane Maesasura, lan krajan Kediri uga slamet, ora dadi karang abang amarga pangamuke Maesasura sabalane yen panglamare ditampik.

Layang panglamar saka Maesasura diwangsuli yen Sang Putri ing kedhaton Kediri duwe pepenginan, njaluk digawekake sumur ing pucuking Gunung Kelud nganti metu banyune. Yen Maesasura bisa nyembadani pepenginane sang putri, Maesasura bakal kalilan dening Sang Nata ing Kediri kanggo dhaup kalawan sang putri.

Maesura saguh nyembadani panjaluke Sang Putri kusumaning kedhaton Kediri. Maesasura banjur miwiti ngedhuk pucuking Gunung Kelud. Nalika anggone gawe sumur ing pucuking Gunung Kelud iku wiwit metu banyune, Sang Nata ing Kediri dadi ngungun banget.

Lan sanalika Sang Nata uga dadi bingung, kepriye yen samengkone Maesasura nagih janjine kanggo dhaup kalawan putra putrine kang kinasih lan sulistya ing rupa iku. Wusana Sang Nata dhawuh marang kabeh wadyabala prajurit Kediri supaya ngrutugi Maesasura kang ndhudhuki sumur ing pucuking Gunung Kelud.

Amarga sing ngrutugi saka ndhuwur ewon prajurit lan katambah wadyabala Kediri liyane, ora suwe Maesasura wus kependhem ing sumur kang didhudhuki. Nanging amarga saking teguhe, Maesasura ora mati.

Dene sumur sing sejatine wus wiwit metu banyune iku amarga dikrutugi ewon wong banjur mati tuke. Ananging amarga saben mangsa rendheng kodanan, sumur sing mendhem Maesasura iku suwe-suwe kebak banyu lan dadi kayadene tlaga.

Kala-kala Maesasura kang kapendhem ing sumur sangisore tlaga lan ora bisa uwal iku kepengin males paekane Sang Nata ing Kediri. Kala-kala Maesasura kang pancen sekti iku ngetog dayane, ngirigake watu-watu kang ngurugi awake. Saka tumindake Maesasura iku banyu ing tlaga kawahing Gunung Kelud banjur mbludag, watune padha mencelat adoh, gawe kapitunan lan karusakan ing wewengkon papan dununge warga.

Sang Nata ing Kediri banjur dhawuh supaya aweh tumbal ing sacedhake Desa Pare, mbokmenawa ing tembe Maesasura krodha maneh,banyune aja nganti mili mangulon. Mula nganti saiki menawa Gunung Kelud njeblug, banyu utawa lahare ora tau mili mangulon. Lan ing bebrayan warga Blitar, uga warga liyane ing sakupenge Gunung Kelud, legenda utawa dongeng Maesasura iku pancen isih dicritakake engga saiki.

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: