Garudha Aruna Keduwung Nyepatani Marang Ibune

Miturut kitab Mahabarata, Aruna iku putrane Resi Kasyapa lan Dewi Winata (putrane putri Hyang Brahma). Aruna duwe sedulur sing jenenge Aruni.

Kalorone wujud manuk garudha kang gedhe banget. Miturut Pustakaraja, Aruna sinebut kanthi jeneng Naruna/Garudha Briawan.

Miturut andharan ing buku Ensiklopedi Wayang Purwa, weton Balai Pustaka, 1991, Resi Kasyapa duwe sisihan loro, mbakyu adhi, Dewi Kadru lan Dewi Winata. Kalorone nglairake anak wujud endhog.

Endhog kang dilairake Dewi Kadru sawise netes awujud ula, dene endhog cacah loro sing dilairake Dewi Winata sawise umur sawetara dina ora bisa enggal netes. Wusana Dewi Winata ora sabar nunggu netese endhog loro iku lan banjur dipecah. Saka endhog sing siji metu manuk kang durung mangsane netes saengga katon ringkih.

Piyik kang metu iku banjur nyepatani Dewi Winata, ibune, yen ing dina tembe mburi uripe Dewi Winata bakal kasangsaya lan kebak kacintrakan. Sepatane piyik iku gawe kagete Dewi Winata. Dheweke ora bisa tumindak apa-apa kejaba nangis lan banjur nyimpen endhog sijine maneh.

Mundhak dina manuk kang diesuh dening Dewi Winata sansaya gedhe lan banjur dijenengi Aruna/Ngurna. Ing sawijining dina, Dewi Kadru lan Dewi Winata ngenggar-enggar ati ing taman kang endah. Ing taman iku mbakyu adhi sakloron iku weruh jaran Suralaya nembe mlayu-mlayu. Jaran iku wulune werna putih resik lan dijenengi Ucesrawas.

Dewi Kadru banjur pitakon marang Dewi Winata apa wernane wulu jaran Ucesrawas iku. Dewi Winata aweh wangsulan yen wulune jaran Ucesrawas iku putih resik. Ananging Dewi Kadru duwe panemu yen yektine wernane jaran iku ora putih resik sakabehe. Kalorone padha ngugemi panemune dhewe-dhewe lan wusana ngadani totohan, sapa sing kleru panemune kudu manut marang sing menang, kudu manut kabeh prentahe, dadi bature.

Dewi Kadru banjur nyetitekake jaran iku lan pancen wernane katon yen putih resik sakabehe. Dewi Kadru banjur krasa kuwatir bakal kalah anggone totohan. Wusana ula-ula kang kakadeyan saka endhog sing dilairake Dewi Kadru sedya nulungi ibune iku supaya bisa menang anggone totohan.

Ula-ula iku banjur nyedhaki jaran Ucesrawas lan banjur mapan ing rambut buntut, saengga kaya-kaya buntute jaran iku wernane dadi ireng, ora putih mulus. Wusana, kanthi cetha Dewi Kadru lan Dewi Winata bisa ndulu wulune jaran kang putih resik nanging buntute werna ireng. Kanthi mangkono Dewi Kadru kasil menang totohan.

Wiwit iku Dewi Winata dadi bature Dewi Kadru, kudu manut kabeh prentah lan pepenginane Dewi Kadru. Salah sijine kuwajiban kang kudu dilakoni Dewi Winata yaiku ngesuh kabeh ula kang dumadi saka endhog kang dilairake Dewi Kadru.

Yektine Dewi Winata iku krasa wedi lan giris marang ula, apamaneh ula-ula anake mbakyune iku seneng ngganggu lan meden-medeni Dewi Winata. Aruna mangerteni kepriye kaningayane ibune amarga dadi bature Dewi Kadru.

Aruna banjur krasa gela lan sedhih amarga sepatane kang tumus marang ibune, ananging dheweke ora bisa tumindak apa-apa. Sawise kabeh wulu sewiwine pepak lan kuwat, Aruna banjur mabur ngangkasa ninggalake ibune kang nandhang kaningaya lan kebak kasangsaran.
Aruna ora tekan atine meruhi ibune kaningaya amarga sepatane. Aruna banjur dumunung ing kurebe langit, menclok ing mega malang kanthi kebak rasa sedhih lan keduwung.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: