Kartamarma Nitis Dadi Manuk Cekakak

Raden Kartamarma kalebu putrane Drestarastra lan Dewi Gendari. Kacihna, kalebu sedulur Kurawa ananging Kartamarma kalah kondhang katandhingake sedulur-sedulure kayadene Prabu Duryudana, Dursasana, Durmagati lan tetunggul Kurawa liyane.

Ananging, ing kulawarga Kurawa, Kartamarma iku sedulur kang paling dipercaya dening Duryudana utawa Kurupati. Kartamarma iku satriya Kurawa kang dumunung ing kasatriyan Banyutilanang.

Watake adigang, adigung lan adiguna. Tansah ngegungake pribadine kang putra raja, nanging wedi getih. Saliyane iku uga ora tau mersudi rehing tatakrama.

Dene dedeg piyadege kalebu sembada nanging ora wiratama, patrape nguciwani lan sipate licik. Sisihane aran Dewi Wulan Sumirat lan nurunake utawa peputra Raden Purbajaya lan Raden Kunta Harjajil.

Ing paprangan Bharatayuda Kartamarma uga melu metu ing palagan Tegal Kurusetra. Ananging, sawise Resi Drona utawa Durna gugur, Kartamarma ngilang ora ana sing meruhi. Dheweke nglungani paprangan Bharatayuda.

Kartamarma ngetok maneh sawise perang Bharatayuda rampung. Nalika iku Kartamarma bebarengan kalawan Aswatama metu saka alas panggonane ndhelik nalika perang Bharatayuda.
Metu saka alas, Kartamarma bebarengan kalawan Aswatama tumuju menyang nagara Astina. Kalorone tumuju kedhaton Astina sawise krungu warta yen nagara kang sadurunge dikuwasani Kurawa Sata iku wis dikuwasani dening para Pandhawa.

Kartamarma bebarengan kalawan Aswatama kanthi sesidheman nggawe trowongan tumuju sanjerone kedhaton Astina. Kridhane Kartamarma lan Aswatama iki dicritakake ing lakon Aswatama Nglandhak.

Nalika Aswatama kasil merjaya Subadra, Pancawala, Drestajumena, Banowati lan Srikandi, Aswatama mati kena panah Pasopati kang dijejak dening sikile bayi Parikesit, putrane Abimanyu.

Nalika prastawa iku kedadeyan, Kartamarma kajibah njaga njerone wewengkon kedhaton Astina. Ananging, wektu iku Kartamarma apes lan kadenangan dening Bima. Wusana Kartamarma mati karana diperjaya dening Bima.

Miturut crita pedhalangan Jawa, sukmane Kartamarma nitis dadi kewan wangwung kang senengane mangani pucuking wit klapa. Nanging ing crita liya, sukmane Kartamarma dicritakake nitis dadi manuk tekak utawa cekakak.

Manuk tekak iki nalika ngoceh utawa muni, dening bebrayan Jawa ditegesi dadi tandha yen ing papan cedhake manuk iku ana maling. Dene ringkese lakon Aswatama Nglandhak yaiku, sawise perang Bharatayuda rampung, Aswatama beberangen kalawan Kartamarma, kanthi dhedhemitan kasil lumebu Karaton Astina lan kasil ndhusta Dewi Banowati, prameswarine Prabu Duryudana.

Ananging Banowati ora gelem dadi sisihane Aswatama. Aswatama kasil metu saka Karaton Astina lan tetep dumunung ing nagara Astina. Dene Banowati sabanjure palakrama kalawan Arjuna.

Apa kang dumadi iku ndadekake Aswatama tansah ngigit-igit marang Arjuna. Nalika perang tandhing kalawan Arjuna, Aswatama migunakake panah Cundhamanik kang nggawe dredahe Suralaya. Wusana, panah Cundhamanik dijaluk bali dening para dewa ing Suralaya.

Sabubare iku, Aswatama sansaya ngigit-igit marang Arjuna. Nalika krungu yen Dewi Utari wis nglairake jabang bayi lanang aran Parikesit, putune Arjuna, putrane Abimanyu, Aswatama pengin merjaya bayi iku karana sabanjure Parikesit bakal sinengkakake minangka Raja Astina.

Aswatama lumebu ing Karaton Astina liwat trowongan sing digawe dhewe, kabiyantu dening Kartamarma. Ing prastawa iki Aswatama kasil merjaya Drestajumena kang nalika iku turu kepati. Aswatama uga kasil merjaya Pancawala, sarta kasil uga merjaya Dewi Banowati. Dewi Srikandhi uga gugur ing prastawa iku.

Sawise kasil merjaya sawetara kulawarga Pandhawa, Aswatama mlebu ing panggonan turune bayi Parikesit kanthi cara njebol tembok kamare Parikesit. Sanalika, bayi Parikesit nangis lan sikile nyenggol pusaka panah Pasopati kang sabanjure ngenani pundhake Aswatama.

Aswatama banjur milih mlayu metu, ananging bisa kacekel dening para Pandhawa. Badane Aswatama diremuk dening Bima kanthi gada Rujakpolo.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: