Wahyu Jatiwisesa

Pagebluk mayangkara larang sandang paceklik pangan nyengkerem praja Ngastina agawe judheg sang prabu Suyudana, gya nganakake pasewakan andangu Sang Hyang Durna kapyarsa matur:

“O lole lole semonyor-monyor, waloh genjor-genjor geyor-geyor, somalewa somarente emprit ganthil buntute omah joglo, haweloh-haweloh ableduhus wlageyhong. Menapa sampun kepareng pun bapa matur ngersani anak prabu?”.

“Inggih Bapa. Kadiparan amrih prayogi ning lampah?”.’

”Miturut wangsiting dewa ingkang kaweca wonten madyaning pasupenan, pagebluk mayangkara menika saged sirna sarana Wahyu Jatiwasesa ingkang dedunung wonten arga Patrakelasa mapan samadyaning gendhaga sapuncaking manerakresna”.

”Terang pangandikanipun Bapa, pramila samenika ugi paduka kula suwun bidhal maring arga Patrakelasa saperlu mboyong ponang Wahyu. Bab punika kakang Narpati Basukarno paduka mugi angirid wadya Kurawa saperlu ndherekaken tindakipun bapa Durna”.

”Kula nuwun inggih yayi, keparenga bidal dinten samangke”

Pasewakan bubaran. Sri nata kundur angedaton. Gumerah pra Sata Kurawa sawadya angrombyongi tindake Sang Hyang Durna, tinon saking mandrawa yayan mahesa kurda. Sigeg.

Genti kang dedunung sangandhape mandrakresna risang Resi Anoman kaadep Raden Wisanggeni, Wasi Hanantareja miwah Prabu Anom Gatotkaca. Sedyane para Pandawa arsa ngupadi Wahyu Jatiwasesa. Pangandikan sang Anoman sranane kudu ngrubhuhake manderakresna kanthi warastra kang wus cumawis. Nangin para putra tan bangkit ngangkat ponang warastra. Gempung penggalihe sang Prabu Anom gya ndirganthara arsa methik ponang gendhaga, nanging pinenggak sang wanara seta, awit dudu iku carane. Mila Raden Gatotkaca kautus ngupaya ingkang rayi Plangkawati, nulya bidhal.

Gumeder praptane para Kurawa sawadya minggah maring arga Patrakelasa. Sang Wasi Hanantareja mrepeki lampah, dadya pancakara. Pra Kurawa kaseser yudane. Bawane pandita kang wus mumpuni, Dah Hyang Durna ngrogoh sukma arsa nedya nyidra gendhaga kang isi Wahyu Jatiwasesa ing puncaking mandrakresna. Wisanggeni nadyan titah nanging nyataning setengah dewa satuhu waspada prayitneng kewuh. Gya nyipta gendhaga tiron, nulya manjing jroning gendhaga, ndirgantara lan cumanthel in pucaking mandera jajar lan gandhaganing wahyu. Bingung Resi Durna dene ana gendhaga sakembaran. Bawane laku culika, mila kanthi kasesa methil salah siji ponang gendhaga tumuli ginawa lumaris kairing para Kurawa sawadya.

Kang ndaweg lelanabrata ing samadyaning wana kadherekaken repat punakawan nenggih satriya Plangkawati Raden Abimanyu. Kala semana kang murca tanpa pepoyan. Katungka praptane yaksa alasan nama Kala Garjita arsa gendhak sikara, nulya dadya pancakara ketaman warastra babar sejatining wujud adiya Sang Hyang Mahadewa.

Gupuh Raden Abimanyu nyungkemi pepada sarwi atur sembah pangabekti.

Sang Hyang Mahadewa nulya manabda:
”Titah ulun pujangkara sira kaki Abimanyu. Lekasira ngupadi sudarma tuhu pantes sidunarsana. Wruhira kulup, dina samengko wong aturanira wus ndungkap timbul. Liya saka iku, ing kalenggahan iki Hyang Padha Winenang arsa nurunake nugraha ingaran Wahyu Jatiwasesa. Amungkang kuwat ngangkat warastra sarta bisa ngrubuhake manderakresna yaitu kang kuwat kanggonan ponang wakyu. Kang iku sira pantese lamun manut miturut pangajake kadangira kang sadela maneh bakal prapta. Wis kulup ulun bakal bali mahkayangan”.

Ndirgantara Sang Hyang Mahadewa. Ing angkasa Prabu Anom Gatotkaca kekiter miling miling ngupadi ingkang rayi. Wusnya terwaca lamun keng rayi ana madyaning wana gya tumiyup marepegi. Gapyuk rerangkulan satriya kekalih.

Sri Nata ing Pringgandani ngandharake preluning gati. Raden Abimanyu gya ndherek tindakira ingkang raka, minggah mring arga Patrakelasa. Punakawan tansah tut wuntat.

Ing kahyangan Suralaya Pramesthi Guru miwah resi Narada anampi pisowanira Sukma wicara saperlu nyuwun pirsa lamun benjing dumadi perang Baratayuda, pehak endi kang kudu kabantu. Pangandikane Hyang Pramesthi:

”Kulup Sukmawicara. Sira mingangka dadi juru andum kabegjan kaya wus tan kekilapan ing sabarang laku. Angkara murka mesthi kalindhih dening kautaman. Becik iku ora bakal tedas dening piala. Mula kang becik sarta ambeg utama iku kang pantes sira bantu, awit yaiku kang bakal unggul ing yuda”.

Terang dhawuh pangandhikane Hyang Guru, Sukmawicara gya madal pasilan. Ing repat kepanasan pinanggya kalayan Sukmalanggeng, mila api api ada-ada luru prekara, wuwuse:
”Sukmalanggeng, he Sukmalanggeng. Apa kang sira goleki ing kene?”.

”O, Sukmawicara kang tuhu culika. Apa perlune dene sira ngoncati sesanggeman kang kudu sinangkul?”.

”Sukmalanggeng, apa perlune sira dahwen pati open. Bab tindakku iki dudu tanggung jawabmu. Perduli apa kowe”.

”O yen ngono sira tan pantes dadi juru andum kabegjan. Layak pantes lamun sirna marga layu”.

Jroning pancakara Sukmawicara bisa ngukur lamun Sukmalanggeng tuhu sudibya sudibya unggul ing Baratayuda. Kinarya mungkasi pancakara Sukmawicara gya lumaris tumurun mring madyapada kaoyak dening Sukmalanggeng. Playune Sukma kekalih laju tumuju pucaking arga Patrakelasa.

Kaya wus ndhungkap Nekane mangsakala, sineksen sang Resi Anoman dalah ingkang raka kekalih, kanthi trapsila ing sangandhaping mandera Raden Abimanyu manembah amarengi praptane Sukma kekalih. Sukmawicara manjing mandera, Sukmalanggeng manjing warastra. Tanpa kaangkat warastra wus tumumpang ing astanya Raden Abimanyu, gya katamakaken mandera Kresna rubuh pada sanalika. Babar sejatining wujud, mandera myang warastra Prabu Kresna miwah Raden Arjona amarengi angsluping Wahyu Jatiwasesa ing angganya sang Abimanyu.

Purna kang samya imbal pangandika, kasaru swarane bayu bajra katandha praptane sang Bima Sena.
Wusnya anglinggamurda Ngamarta. Nulya samya budhalan.

Tan kaya-a gembiraning ati sang Kurupati dene panemban Durna bisa antuk karya. Ing madyaning pasewakan agung gendhaga arsa binuka. Nanging samdya kayat ing ndriya dene kang ana jroning gendhaga dudu Wahyu Jatiwasesa, naning satriya setengah dewa nengging risang Wisanggeni. Wirang sang Dang Hyang Durna, sruning bramantya gya nibakake supata:
”O Wisanggeni, Wisanggeni. Bisa temen gawe wirang wong tuwa, keparat. Nungok na sepataku. Kowe mesthi mati sadurunge menangi perang Baratayuda Jayabinangun”.

”He, eyang Durna Pandhita kang culika! Tak tampa sepatamu. Ganti rungokna sepataku, he wong Kurawa kang ambeg angkara Panembahan Durna bakal mati siniya-niya hing madyaning perang Baratayuda. Lan para Kurawa bakal asor ing yuda katiti mawut karut larut miwah para ratu kang sabiyantu. Sarta ndadekna ing wruhanira lamun ing kalenggahan iki Wahyu Jatiwasesa wus manjing marang anggane kakang Abimanyu. He para candala ing budi, aja parada ndlongop katenggengen, aku bali marang kahyangan”.

Mentar Raden Wisanggeni akara ngungun kang samya uninga. Sawise padha eling purwa madya wasana sri nata gya parentah para Kurawa sawadya kinen budhal marang Ngamarta saperlu ngrebut Wahyu Jatiwasesa. Kerig lemphid tan ana kang kacicir kang kadhawuhan samya areroyongan budhal kapapagake sang Bima Sena anyipta bayu bajra sindhung riwut magenturan angendhagake para kurawa sawadya, dadya kabur kabuncang bali menyang prajane.
Wus titi tentem kahananing Ngamarta bali yuwana nir sambekala. Kinarya mahar gya kang samya rawuh nulya kaanakake bojana andrawina kanthi ora tinggal ing kaprayitnan.

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: