Yu Cangik

Tengah-tengah

(Kaya adate, tabuh sewelas esuk apa apa wis cumepak ing angkring kang sarwa prasaja iki. Prasaja sing mande, prasaja jajanane. Kawit saka cemplon tekan walang kayu dibacem, gulu di-barbeque, kabeh ana.)

Petruk nyelathu,”Wayah manjing awan mangkene iki, enake mbakar gulu Yu! Dhasar wetengku kit mau esuk klintar-klintir. Blas, durung kisenan apa-apa. Mara Yu, Mang angkringke gulu siji, tempe siji! Aja lali, teh kenthel pahite mang dhisikke!”, sinambi nyokot jadah goreng.

Yu Cangik nimpali, ”Siyap Kang Petruk. Nanging aja kuciwa, iki mau Tang-e entek, kari Padhi. Samang aja gela yen ora krasa kenthel kaya biasane. Rak ya isih tresna kepati karo Tang to? Jare yen wis soulmate kuwi angel pindhahe”.

Petruk negesi,”Wah..ya wis. Ya ra pa pa, Yu. Weh, sakploke srawung karo bocah bocah SMA sing saben dina mrene, Samang le bebasan yo melu gaul..(nggleges). Seneng kuwi kadhang kala kalah karo butuh, Yu. Yen sing disenengi ora ana, apa ya trima ndomblong ora ngombe? Padha sedhepe kok. Pancen sing diarani ‘cita rasa’ iku kerep mblusukke. Seneng ya seneng, ning aku ki cok ora ngegul-gulke kok. Dumeh sing daksenengi ora ana njuk ora gelem liyane.Tundhone ora apik, Yu. Rak ya ngono ta Kang?”, nerus sapa aruh karo pawongan sing lungguh sisih tengene, Gareng.

Komentare Gareng,”Iya, iya Truk. Pancen yen magepokan karo kasenengan kuwi beda-beda. Jer manungsa beda-beda. Makane kon dha golek meeting point, titik temu, ben dha ora adu sulaya merga beda sing disenengi. Iki rak jamane demokrasi to? Akire padha antem-anteman. Apamaneh mung babagan milih panganan, utawa omben. Kaya kowe kuwi, Truk. Yen ora ana Tang ya ora pa pa..

Yu Cangik, ”Lhah…Samang kok ya melu melu ngintelek, Kang Gareng?

Gareng, “Karang ya srawungku karo bapak-bapak guru. Dadi amboka gaweane mung mbecak, ya ora ketinggalan istilah. Sinau kuwi rak isa ing endi papan samubarang wektu ta, Yu? Coba Mang penggalih! Iya ora?

(Srengenge nuju lingsir manengah. Pacelathon sansaya regeng, sapandurat nisihke ati ati kang padha bureng . . .)

Cathetan:
Samang iku tembung madya krama-ne kowe. Madya krama iku basa kang dianggo dening wong siji marang sijine kang dianggep luwih tuwa utawa dihormati. Ater-ater {ko-} utawa {kok-} uga diganti samang, tarkadhang mang.

Ngudi
(Esuk kang lumingsir siang ngemu pratandha: samubarang panjangka mawa pranata, kayadene angkring kang ora rumangsa nggayuh regeng, parandene pawiyatan kang ngudi . . . .)

”Kok katon krenggosan nggembol kringet ki saka endi to Kang? Ora melu resik-resik pa, iki rak dina Jemuah to?”, ujare Yu Cangik marang Petruk kang nembe wae nglombrohke awak ing lincak.

“Anu, ngrewangi Bu Winda ngudhal berkas-berkas, na ruang arsip. Kanggo persiapan nguyak standar wingi kae lho…kowe rak ya ngrungokake ta, ngendikane pas mampir kene?”,ujare Petruk karo ngranggeh gulu siji.

Yu Cangik mangsuli, ”Krungu Kang, ananging ora pati trawaca. Sanajan mangkono aku yo ra maelu, wong iku gathuk karo sekolahan, urusane wong pinter. Yen mung mbakyu-mbakyu kaya aku ngene iki rak yo ra dhongan, ra ngerti babagan ngundhakke kwalitas. Angger jajanane entek lan wedange laris wae banjur ngulu bungah. Rak yo ngono ta Ndhuk?”, neruske nyelathu marang Ria, bocah kelas 2 Boga kang kawit mau melu ngudhunke gorengan.

Ria nyaut omong, ”Napamalih kula Yu, mboten ngertos napa-napa, mboten ngrungu swara!”

Sinambi ngababi teh panas kang diulungke Yu Cangik, Petruk negesi, ”Wah..sampeyan ki pancen mbodhoni. Ethok-ethok ora pana, ora ngerti apa-apa. Yo kaya ngono kuwi polatane wong pinter Ndhuk Ria, ngumpetake gleges,ora ngucap. Beda karo aku, tansah ngethupruk, terlalu ekspresif, mula ngethulake pikir. Sanajan akeh micara kuwi penting. Yen kaladuk, nggemesi. Mula Ndhuk, siswa kaya kowe ki akeh-akeh ngrungu informasi, maca apa wae, aja lali mulat. Kareben ora ngempit bodho.

Yu Cangik, ”Alah…Kang Petruk ki mung ngedabul, aliyas ngedebus!”

Petruk mungkasi pacelathon, “Ngedabul kepiye? Delengen, angkringmu iki Yu! Samubarang koktata, kok-manage, interior kokgawe prasaja ananging ngeduwel, negesi yen rukun, regeng, rumaket, solid. Wong-wong padha ngejarake pengin, bisa milih apa wae. Bisa nyelathu, ngudarasa, diskusi apa wae. Sing mande ngesemi pawongan, ben padha ngampiri. Bebarengan kuwi kowe ngecakke visi lan misimu. Semono uga pawiyatan Yu, tansah ngengsreng supaya mundhak kwalitase, supaya ngencoki trap-trapan sadhuwure. Tamtu wae babagan kwalitas to Yu, sumber dayane mrantasi, ben out-pute apik? He e ora? Ananging aja lirwa, gek-gek mung saderma nguyak gegayuhan…… “, ngadhuh marga ilate kena panase wedang.

(Panci mangkono, ngancik siang tansaya tumata ; lire ngudi karya.)

Cathetan:
Ngemu : ngemot, Ngertos : ngerti, Nggayuh : njangka, Ngrungu : krungu apa-apa, Nggembol : ngandhut , Ngababi : ndamoni, Nglombrohke : nyelehke, Ngumpetake : ndhelikake, Ngrewangi : mitulungi, Ngucap : celathu, guneman, Ngudhal : miyak, Ngethulake : njalari kethul, Nguyak : ngoyak, Nggemesi : gawe seneng semu jengkel, Ngempit : nggawa, Ngranggeh : nggayuh, Ngejarake : nguja, Ngudi : mersudi panjangka, Ngundhakke : ngunggahake, Ngudarasa : mikir, nggagas, Ngulu : ngeleg, Ngesemi : mesem marang, Ngecakke : ngetrapake, Ngadhuh : sambat lara

Tembung-tembung andhahan ing dhuwur kalebu peprincening tembung kriya, yaiku tembung kang negesi solah bawa utawa tumindak. Pandhapuke tembung-tembung iku kanthi muwuhi ater-ater Nasal/hanuswara {ng-} marang tembung lingga utawa tembung andhahan kang kadaden sadurunge.

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: